Voorwaarden

Al onze leveringen, aannemingen en verkopen worden uitsluitend door onderhavige voorwaarden beheerst.  Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang, zelfs op de algemene en bijzondere aankoopsvoorwaarden van onze klant.  De algemene voorwaarden kunnen desgevallend aangevuld worden met bijzondere voorwaarden die worden bepaald in offertes. De bevestiging van een opdracht door de klant brengt automatisch en zonder enig voorbehoud de instemming mee met alle voorwaarden, algemene en bijzondere, en de afstand van eigen algemene (aankoops- ) voorwaarden die hier zouden afwijken.

De goederen of diensten dewelke het voorwerp uitmaken van de bestelling van de klant, zullen overeenkomstig deze documenten gefactureerd worden. Dit geldt voor alle bestellingen, doorgegeven via onze website, per e-mail, per telefoon, per fax en per briefwisseling. Indien de klant foutieve gegevens opgeeft, kunnen die kostenloos aangepast worden overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992.


Alle goederen worden verzonden of geleverd “vertrek onze magazijnen”. Verzendingskosten en eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen en vermeld in offerte. Indien er een beschadiging gebeurt tijdens het vervoer, kan de klant een klacht indienen bij de Post, aangezien zij geacht worden de goederen in goede staat af te leveren. IDIOMAS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten van de Post, noch bij schade noch bij verlies. De klant kan best Idiomas ook inlichten, wij helpen het probleem oplossen in de mate van het mogelijke.
 

Herroepingsrecht: de klant kan zijn bestelling annuleren, binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelling en zonder opgave van redenen. Een uitzondering hierop zijn de per Download afgeleverde producten. De klant kan een bestelling van digitaal materiaal niet annuleren als de levering op uw verzoek is begonnen, de klant erkent dat hij/zij in dat geval het herroepingsrecht verliest. Behoudens protest, zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van goederen en diensten geacht te worden aanvaard door de klant.  Alle protesten voor zichtbare gebreken dienen te geschieden onmiddellijk bij aflevering der goederen of diensten.  Tegen verborgen gebreken dient te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering.  Alle protesten dienen te geschieden per aangetekende brief. Het indienen van een protest mag geenzins de betaling van de facturen op hun vervaldag vertragen of stopzetten, noch brengt het een terugbetaling met zich mee. IDIOMAS BVBA zal alle protesten grondig onderzoeken. Annulatie van de bestelling om welke reden ook, vóór de verzending van het product, is kostenloos. Annulatie van de bestelling om welke reden ook, nà de verzending van het product is mogelijk indien de goederen onbeschadigd en met de originele plastieke omhulsel (sealing) geretourneerd worden naar IDIOMAS BVBA, annulatiekosten zijn 12,50 euro. Gebruikte software wordt niet terugbetaald, Software wordt gebruikt beschouwd als de plastieke omhulsel (sealing) geschonden en dus van de verpakking af is. Bestelde de klant een verkeerd product, inruil is mogelijk van ongebruikte producten, verwerkingskosten zijn 12,50 euroTerugbetalingen worden binnen de 30 dagen uitgevoerd. Verzendingskosten worden nooit terugbetaald.
 

De leverings- en uitvoeringstermijnen hebben slechts een aanwijzend karakter. Het niet navolgen van deze termijn vernoemd op onze website, kan geen annulatie van de bestelling of vordering van schadevergoeding met zich meebrengen. Idiomas doet echter zijn uiterst best om de klant de informeren indien een product langer op zich laat wachten. Producten op voorraad worden binnen 1-2 werkdagen geleverd. Producten die niet op voorraad zijn worden meestal binnen 2-3 weken geleverd. Is er een betaalde product niet meer leverbaar, ontvangt de klant zijn betaling geheel terug.
 

Alle goederen blijven eigendom van IDIOMAS BVBA. De gebruiksrechten blijven eigendom van IDIOMAS BVBA tot bij de volledige betaling van de verkoopsprijs vermeerderd met eventuele kosten en interesten. De koper koopt enkel en alleen de gebruiksrechten van de software taalcursussen. De koper is verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt aan goederen die op grond van voorgaande bepaling nog eigendom van IDIOMAS BVBA zijn.  De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn computer. Compatibiliteitsproblemen en / of configuratieproblemen kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van of vergoeding door IDIOMAS BVBA. De klant dient de systeemvereisten van de goederen vóór de aankoop te controleren, zodat zijn systeem compatibel is met de bestelde goederen.
 

Alle goederen en diensten worden steeds vóór de levering betaald. Indien het factuur andere betalingsvoorwaarden toelaat, dienen deze strikt te worden nageleefd door de klant. Indien één of meerdere facturen niet betaald zijn op hun vervaldag, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt, ten titel van vertragingsvergoeding, vanaf de vervaldatum tot op de dag van haar effectieve betaling.  Bij wanbetaling van een factuur vervallen van rechtswege alle toegestane betalingstermijnen, prijskortingen en/of verminderingen.  Bovendien wordt in geval van wanbetaling een forfaitaire schadevergoeding aangerekend à rato 12% per factuur met een minimum van 25 €.  Elke laattijdige betaling geeft IDIOMAS BVBA het recht om alle diensten van de klant gedeeltelijke of volledig op te schorten.  De heractivatie van deze diensten kan alleen gebeuren wanneer de klant alle openstaande facturen (vervallen & niet vervallen) heeft voldaan. Bij een heractivatie zal een kost van 15 € excl. BTW worden aangerekend, te voldoen alvorens uitvoering ervan. Geen enkele schade, opgelopen door de klant (bewezen of niet bewezen) door afsluiting van zijn/haar dienst(en) kan verhaald worden op Idiomas. Onder dienst(en) wordt verstaan beheer gebruiksrechten van de taalcursus, beheer licenties, helpdesk cases en alle andere diensten die aan de klant geleverd worden. Alle inningskosten, van welke aard dan ook, zijn ten laste van de koper, alsook de gerechts- en deurwaarderskosten.
 

Indien door de klant een bepaalde som (o.a.voorschotten, prijs van materiaal of goederen,...) niet op zijn vervaldag is betaald, heeft IDIOMAS BVBA het recht de verdere uitvoering van de werken/leveringen op te schorten en is IDIOMAS BVBA niet meer gehouden door de vooropgestelde (op)leveringstermijn. De klant kan geen enkele aanspraak maken op een vergoeding, noch wegens laattijdige uitvoering van de werken, noch wegens enig nadeel dat de klant rechtstreeks of onrechtstreeks zou hebben geleden ten gevolge van de opschorting der werkzaamheden. In het geval van opschorting van de werken wegens gebrek aan betaling op de voorziene vervaldag,  is de klant aan IDIOMAS BVBA een forfaitaire schadevergoeding van 150 € verschuldigd voor de kosten verbonden aan het stopzetten en het eventueel opnieuw starten van de werken.

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijven alle intellecutele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot zowel voorlopige als definitieve ontwerpen, modellen, werken, detailtekeningen, schetsen, grafische ontwerpen, interpretaties, illustraties, berekeningen, digitale bestanden, databestanden, films, prototypes, edm. die door IDIOMAS BVBA werden gemaakt, exclusief toebehoren aan IDIOMAS BVBA. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen wordt middels depot, registratie of octrooi, dan is IDIOMAS BVBA hiervoor uitsluitend bevoegd. De facturatie en de betaling ervan door de klant gelden enkel als een vergoeding voor de materiële prestaties en kosten, en kunnen onder geen beding aanzien worden als een vergoeding voor de overdracht van dergelijke rechten. De overdracht kan enkel worden doorgevoerd middels het afsluiten van een bijkomende schriftelijke overeenkomst die specifiek en uitdrukkelijk voorziet in een overdracht.

 

De waarborg tijdens de bij voorbaat en schiftelijk overeengekomen termijnen beperkt zich tot het eenvoudig vervangen van het materiaal dat vooraf defect / onder garantie werd erkend.  De waarborg dekt dus niet de vervoerskosten, verplaatsingskosten, of werkuren.  De waarborg kan zelfs binnen de bij voorbaat overeengekomen termijn niet ingeroepen worden indien het materiaal gedemonteerd of omgebouwd werd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IDIOMAS BVBA.  Hetzelfde geldt indien het materiaal verkeerd gebruikt werd.  De waarborg zal slechts geldig zijn in geval van normale inwerkingstelling en gebruik.  De waarborg zal niet van toepassing zijn voor goederen dewelke niet door IDIOMAS BVBA werden geleverd.  IDIOMAS BVBA zal in geen geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de verwondingen, rechtstreekse of onrechtstreekse schade van gelijk welke aard, veroorzaakt door een verkeerde inwerkingstelling of gebruik van de goederen.
 

IDIOMAS BVBA verbindt er zich toe om als een goede huisvader de kwaliteit van de dienst te behouden overeenkomstig de kwaliteitscriteria zoals deze van toepassing zijn in de sector waar identieke diensten worden verstrekt. Voor het geval IDIOMAS BVBA zou kunnen aansprakelijk worden gesteld krachtens een overeenkomst, of krachtens de wet, wordt de aansprakelijkheid in voorkomend geval beperkt tot maximim 2x het initiële factuurbedrag, dit zowel voor goederen als diensten.

In geval van betwisting zijn slechts de Rechtbanken te Hasselt  bevoegd.  Zo de betwisting krachtens de bepaling van het Gerechtelijk wetboek aan de Vrederechter toekomt, zal de Vrederechter van het Eerste kanton te Hasselt uitsluitend bevoegd zijn.

De koper verbindt zich met deze verkoopsvoorwaarden.

Copyright © 1995 - 2024. Idiomas.be - Development by Customweb